NETKONTO s.r.o.   
Jednoduché účtovníctve

Jednoduché účtovníctvo je prehľad o stave a pohybe majetku, príjmov a výdavkov a výsledku hospodárenia.
Jednoduché účtovníctvo vedú podnikatelia a malé organizácie, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri. Štandardne sú to podnikatelia a samostatne zárobkovo činné osoby, ale aj príspevkové organizácie, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo vyšší územný celok.
Jednoduché účtovníctvo vedie aj fyzická osoba vymedzená zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. § 1 ods. 1 pís. a) bod 3 napríklad advokáti, umelci, novinári, zubári.
Komplexné vedie jednoduchého účtovníctva priebežne, alebo na konci účtovného obdobie. V jednoduchom účtovníctve sa účtuje na týchto účtovných knihách:

    Peňažný denník
    Kniha pohľadávok
    Kniha záväzkov
    Pomocné knihy – Kniha dlhodobého majetku, Kniha finančného majetku, Kniha zásob, Kniha cenín, Pokladničná kniha, Kniha účet banke, Kniha rezerv.

Na konci účtovného obdobia sa zostavuje účtovná uzávierka, ktorá obsahuje Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch, ktoré sú súčasťou daňového priznania.

© 2013-2014 NETKONTO s.r.o.