NETKONTO s.r.o.   
Jednoduché účtovníctvo

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva a s tým spojené ďalšie služby...

Čítaj celý článok

Podvojné účtovníctvo

Pre právnické osoby ponúkame vedenie podvojného účtovníctva ako aj ...

Čítaj celý článok

Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd nie je iba samotný výpočet mzdy a vyplatenie mzdy zamestnancovi...

Čítaj celý článok

Daňová optimalizácia

Daňová optimalizácia predstavuje legálnu postupnosť krokov k vykázaniu takej daňovej...

Čítaj celý článok

Aktuality

Daňové:

Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z. z.) povinnosť doručovať podania  elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. finančnej správe od 1.1.2014 má:

  • daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  • daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • zástupca neuvedený v bodoch 2. a 3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.
Podľa ustanovenia § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z., ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančnej správy a uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní.

© 2013-2014 NETKONTO s.r.o.