NETKONTO s.r.o.   
Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo (finančné) majú povinnosť viesť všetky podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri. Právnické osoby vedú účtovníctvo od dňa vzniku do dňa zániku. Fyzické osoby vedú účtovníctvo po celý čas podnikania. Účtovná jednotka vedie účtovníctvo za podnik ako celok. Účtovnou jednotkou sú všetky právnické osoby a tie osoby, ktoré podnikajú a na daňové účely preukazujú výdavky vynaložené na zabezpečenie, dosiahnutie a udržanie príjmov.

V sústave podvojného účtovníctva účtujeme na týchto účtovných knihách:

  1. Denník
  2. Hlavná kniha
  3. Knihy analytickej evidencie

Na konci účtovného obdobia sa zostavuje účtovná uzávierka, ktorá obsahuje Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej uzávierke, ktorú sú súčasťou daňového priznania.

 

© 2013-2014 NETKONTO s.r.o.