NETKONTO s.r.o.   
Jednoduché účtovníctvo

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva a s tým spojené ďalšie služby...

Čítaj celý článok

Podvojné účtovníctvo

Pre právnické osoby ponúkame vedenie podvojného účtovníctva ako aj ...

Čítaj celý článok

Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd nie je iba samotný výpočet mzdy a vyplatenie mzdy zamestnancovi...

Čítaj celý článok

Daňová optimalizácia

Daňová optimalizácia predstavuje legálnu postupnosť krokov k vykázaniu takej daňovej...

Čítaj celý článok

Aktuality

Daňové:

Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z. z.) povinnosť doručovať podania  elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. finančnej správe od 1.1.2014 má:

  • daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  • daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • zástupca neuvedený v bodoch 2. a 3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.
Podľa ustanovenia § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z., ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančnej správy a uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní.
Jednoduché účtovníctve

Jednoduché účtovníctvo je prehľad o stave a pohybe majetku, príjmov a výdavkov a výsledku hospodárenia.
Jednoduché účtovníctvo vedú podnikatelia a malé organizácie, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri. Štandardne sú to podnikatelia a samostatne zárobkovo činné osoby, ale aj príspevkové organizácie, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo vyšší územný celok.
Jednoduché účtovníctvo vedie aj fyzická osoba vymedzená zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. § 1 ods. 1 pís. a) bod 3 napríklad advokáti, umelci, novinári, zubári.
Komplexné vedie jednoduchého účtovníctva priebežne, alebo na konci účtovného obdobie. V jednoduchom účtovníctve sa účtuje na týchto účtovných knihách:

    Peňažný denník
    Kniha pohľadávok
    Kniha záväzkov
    Pomocné knihy – Kniha dlhodobého majetku, Kniha finančného majetku, Kniha zásob, Kniha cenín, Pokladničná kniha, Kniha účet banke, Kniha rezerv.

Na konci účtovného obdobia sa zostavuje účtovná uzávierka, ktorá obsahuje Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch, ktoré sú súčasťou daňového priznania.

Mzdy a personalistika
Spracovanie miezd nie je iba samotný výpočet mzdy a vyplatenie mzdy zamestnancovi. So spracovaním miezd sú spojené aj mnohé ďalšie povinnosti, ktoré je potrebné správne a včas zabezpečiť.
Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo (finančné) majú povinnosť viesť všetky podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri. Právnické osoby vedú účtovníctvo od dňa vzniku do dňa zániku. Fyzické osoby vedú účtovníctvo po celý čas podnikania. Účtovná jednotka vedie účtovníctvo za podnik ako celok. Účtovnou jednotkou sú všetky právnické osoby a tie osoby, ktoré podnikajú a na daňové účely preukazujú výdavky vynaložené na zabezpečenie, dosiahnutie a udržanie príjmov.

V sústave podvojného účtovníctva účtujeme na týchto účtovných knihách:

  1. Denník
  2. Hlavná kniha
  3. Knihy analytickej evidencie

Na konci účtovného obdobia sa zostavuje účtovná uzávierka, ktorá obsahuje Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej uzávierke, ktorú sú súčasťou daňového priznania.

 

Daňová optimalizácia
Daňová optimalizácia predstavuje legálnu postupnosť krokov k vykázaniu takej daňovej povinnosti, ktorú je daňový subjekt nevyhnutne povinný odviesť štátu. Ide o minimalizáciu daňovej povinnosti v rámci zákonom dovolených krokov. Pri legálnej daňovej optimalizácii daňovník analyzuje a uplatňuje v praxi všetky dostupné prvky, ktoré umožňujú znížiť daňový základ, využíva rôzne variantné riešenia uplatnenia daňových výdavkov a využíva prípadné „diery“ v daňových zákonoch.

© 2013-2014 NETKONTO s.r.o.